Kansen voor de Westelijke Mijnstreek

In de derde onderzoeksstap leggen we de link tussen de woonwensen van de bèta-kenniswerkers en de bestaande woningvoorraad in de Westelijke Mijnstreek. Kan in de Westelijke Mijnstreek worden voorzien in de woonwensen van de bèta-kenniswerkers? En welke bestaande woongebieden komen dan het meest in aanmerking?

Kansenkaart

We hebben in kaart gebracht waar de verschillende woonwensen van de bèta-kenniswerker aanwezig zijn in de Westelijke Mijnstreek. Wanneer we de kaarten van de verschillende woonwensen over elkaar heen leggen is zichtbaar waar de Westelijke Mijnstreek in haar bestaande woongebied het beste kan voorzien in de woonwensen van de bèta-kenniswerkers: de kansenkaart. Het gaat dan om de goed bereikbare suburbane wijken in een cirkel rondom de Brightlands Chemelot Campus (zie kaartbeeld, het roze  omlijnde gebied). Deze kansrijke gebieden bevinden zich nabij grote groene gebieden als het Heuvelland en de Maasvallei. Dagelijkse voorzieningen zijn er in de buurt, en de Brightlands Chemelot Campus en stedelijke voorzieningen in Maastricht, Parkstad Limburg of België / Duitsland zijn goed bereikbaar. Daarnaast zijn er dankzij de ontspannen woningmarkt betaalbare, grondgebonden koopwoningen beschikbaar. Duidelijk is dat de Westelijke Mijnstreek absoluut kan voorzien in de woonwensen van de kenniswerker.

Perspectief voor de transformatieopgave

De kansrijke gebieden voor aantrekkelijke woonmilieus voor de bèta-kenniswerkers zijn opvallend genoeg ook de gebieden waar de grootste transformatieopgave aanwezig is. Dit biedt een perspectief aan deze gebieden. De koppeling van de beantwoording van de woonwensen van de kenniswerkers aan de transformatieopgave zorgt namelijk voor een impuls aan de verbetering van de woonkwaliteit in de suburbane wijken, zowel van de woonomgeving als van het woningaanbod. De vraag naar woningen vanuit de bèta-kenniswerker kan dus een katalysator zijn bij de benodigde transformatie van de Westelijke Mijnstreek. Een duidelijke win-win situatie dus. Voor de regionale kenniseconomie, de benodigde transformatie van de woningvoorraad en natuurlijk voor de bèta- kenniswerker zelf.

Woonwensen in kaart gebracht

Onderstaand is voor een aantal essentiële aspecten in beeld gebracht hoe en waar de Westelijke Mijnstreek hierin kan voorzien. Op basis van deze aspecten is bovenstaande kansenkaart opgebouwd.

Woonvoorkeur

De bèta-kenniswerkers hebben een duidelijke suburbane woonvoorkeur. Het suburbane gebied in de Westelijke Mijnstreek is omvangrijk met daarin de kernen Stein, Elsloo, Beek maar ook grote delen van Sittard en Geleen. Tevens hebben verschillende kleinere kernen, zoals Urmond, ook delen met een suburbaan karakter.

Groene omgeving

Een groene woonomgeving wordt door bèta-kenniswerkers erg gewaardeerd. Ondanks de grote mate van verstedelijking in de Westelijke Mijnstreek zijn er nog 3 typen landschapstypen te ervaren, zijnde het Maasdal, het begin van het Heuvelland en aan de noordzijde het coulissenlandschap. Het zijn duidelijk de randen van de regio die een landschappelijk karakter hebben.

Voorzieningen

Bèta-kenniswerkers vinden het belangrijk om dagelijkse voorzieningen in hun directe woonomgeving te hebben. Hierbij gaat het dan voornamelijk om supermarkt, basisonderwijs en sportvoorzieningen. Op enkele kleinere kernen in het buitengebied na voldoet de Westelijke Mijnstreek aan deze wens.

Verhouding koop-huur

De meerderheid van de bèta-kenniswerkers heeft een voorkeur voor een koopwoning. Binnen de Westelijke Mijnstreek is het percentage koopwoningen ongeveer 60% van de totale voorraad. Voornamelijk in de centra en enkele stedelijke wijken zijn relatief veel huurwoningen aanwezig.

Woningtypen

Bèta-kenniswerkers zijn veelal op zoek naar een woning met een tuin. Deze woningen zijn in de Westelijke Mijnstreek te vinden in de dorpen, het suburbane gebied maar ook in de stedelijke wijken. Ongeveer 80% van de voorraad bestaat uit grondgebonden woningen.

Bereikbaarheid per auto

Autobereikbaarheid is voor bèta-kenniswerkers van alle leeftijden van belang. Met de aanwezigheid van de A2 en de A76 is deze in de Westelijke Mijnstreek relatief goed. Voornamelijk de gebieden nabij toe- en/of afritten van de snelwegen hebben een goede bereikbaarheid. Opvallend is dat de woonwijken in Sittard-Oost en Munstergeleen het minst goed bereikbaar zijn van de gehele regio.

bron data: Goudappel-Coffeng prognose 2030

Bereikbaarheid per OV

Bereikbaarheid met OV is voornamelijk voor de bèta-kenniswerkers tussen 20-35 jaar van groot belang. In de Westelijke Mijnstreek is deze voornamelijk afhankelijk van de bereikbaarheid over het spoor. Zo hebben de gebieden rondom de treinstations, en voornamelijk intercitystation Sittard, een goede bereikbaarheid. Tegenover de autobereikbaarheid is dit echter nog steeds beperkt. De Brightlands Chemelot Campus zelf heeft een zeer lage OV-bereikbaarheid.

bron data: Goudappel-Coffeng prognose 2030

Bereikbaarheid per fiets

Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de bèta-kenniswerkers momenteel al met de fiets naar het werk komt. De bereikbaarheid per fiets is daarom ook van groot belang. Een acceptabele fietsafstand bedraagt maximaal 7 km. Het overgrote deel van de regio valt hierbinnen. De huidige verbindingen zijn echter nog niet overal toereikend.

Pin It on Pinterest

Share This